AOF.no

Om AOF Norge

AOF Norge tilbyr kompetanseutvikling til alle som måtte trenge det, uavhengig av politisk eller sosialt ståsted. Samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen krever stadig ny lærdom. Derfor er AOF arbeidslivets kompetansepartner.

AOF Norge tilbyr i dag opplæring og utdanning til alle med hovedfokus på basiskompetanse, språk, HMS, videregående opplæring, fagskole og enkelte høyskoletilbud i tillegg til opplæring for våre medlemsorganisasjoner. AOF Norge har et bredt samarbeid med bedrifter, partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter med ansvar for utdanningsfeltet.

Vår visjon

Studieforbundet AOF Norge skal være arbeidslivets kompetansepartner

Verdier

Vi skal etterleve våre grunnleggende verdier som «solidaritet​, likeverd​, inkludering​ og demokrati», gjennom å ha fokus på følgende:

Kvalitet – vår kompetanse gjør andre gode

Vår fremste ressurs er våre kompetente medarbeidere, lærere og veiledere med bred erfaring. Vi bistår med å kartlegge behov og å sette mål. Vi vet at det er de gode læreprosessene som skaper resultater og gir den beste læring.

Fleksibilitet – vi tilpasser til behov

Riktig kompetanse er en forutsetning for å mestre endringer, det gir trygghet, og fremmer utvikling og vekst. Skal vi lykkes, må opplæringen være tilgjengelig – på rett sted, til rett tid og med et innhold som er tilpasset behovet.

Nærhet – vi er der folk er, og vi er tett på

Et fellesskap preget av nærhet, omsorg og utvikling fremmer læring. Vi ønsker å være nærværende på nasjonalt nivå OG i lokalsamfunnet. Sammen bygger vi arenaer for refleksjon, læring og utvikling. Våre deltakere skal ikke bare ha undervisning – vi er tett på for veiledning og oppfølging.

Refleksjon og læring – vi bidrar til utvikling

Kompetanse må kunne utvikles og endres over tid. Kompetanse må også kunne måles i forhold til noen vilkår; en aktivitet, en handling, et mål, eller en ferdighet.

Kompetanse beskriver både en tilstand og en kvalitet. Gjennom gode prosesser, refleksjoner og læring hjelper vi studenten med å nå sine kompetansemål.

Historien

Arbeidernes Opplysningsforbund ble grunnlagt i 1931 av Haakon Lie. Hovedtanken var å bidra til økt utdanning i arbeiderklassen, og utjevning av klasseskiller. I begynnelsen var AOF en politisk organisasjon. Politikk, opplysning og kultur var en sammensmeltet enhet. AOF var den første tiden en organisasjon med få sentralt ansatte, og lokalt var AOF basert på frivillig innsats gjennom «opplysningskomiteer».


Allerede midt på 30-tallet var aktiviteten stor; 77 kveldsskoler med til sammen 2 000 elever, 280 studiekurs hadde nær 10 000 deltakere og over 4 100 personer hadde deltatt i 300 studieringer. Mer enn 250 lyttergrupper i AOFs regi hadde fulgt kringkastingens foredragsserier i kommunalkunnskap og sosiale spørsmål, og en nystartet korrespondanseskole hadde fått i gang et kurs i sosialøkonomi med 300 elever.

AOF skulle også bidra til en økt kulturell bevissthet blant arbeiderne, noe som først og fremst ble oppnådd gjennom arbeiderteater og film. I forbindelse med valgkampen i 1934 ble det gjennomført 685 filmmøter med 130 000 personer til stede! Samme år gjennomførte 62 fagorganiserte den første «arbeiderreisen» til London. Disse reisene ble så populære at aktiviteten førte til dannelsen av Norsk Folkeferie.

AOF har en stor og spennende kunstsamling på over 300 kunstverk, samlet gjennom mange år. Samlingen ble brukt til å utsmykke kontorer og forretningslokaler, til glede og kulturelle opplevelser på arbeidsplassen. I dag deponerer Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) denne samlingen.

Etter hvert ble skolering av tillitsvalgte hovedoppgaven til AOF. I takt med en gradvis demokratisering av samfunnet ble organisasjonskunnskap viktig – det å kunne lede et møte og styre en organisasjon. På alle områder var det behov for folk som behersket denne kunsten – det være seg faglige og politiske organisasjoner, idrettsorganisasjoner, borettslag, velforeninger osv. En nær tilknytning til den faglige og politiske arbeiderbevegelsen har vært en rød tråd gjennom hele AOFs historie.

Arbeiderbevegelsen endret seg mye gjennom 50-, 60- og 70-årene. Den generelle samfunnsutviklingen gjorde at utdanning ble stadig viktigere. AOF endret seg parallelt med at kompetansesamfunnet utviklet seg og utviklet opplæringstilbud innen språk, fagutdanning og et stadig mer arbeidsrettet opplæringstilbud.

I dag er Studieforbundet AOF et studieforbund for voksenopplæring for alle – uansett politisk ståsted. Vi har hovedfokus på basiskompetanse, språk, HMS, videregående opplæring, fagskole og enkelte høyskoletilbud. I tillegg tilbyr vi fortsatt bred opplæring for våre medlemsorganisasjoner. AOF Norge samarbeider med bedrifter, partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter med ansvar for utdanningsfeltet.

AOF Norge anno 2022 har i underkant av 100 dedikerte og fantastiske ansatte fordelt over hele landet, med hovedkontor på Youngstorget i Oslo.

Om AOF Norge - Bilde av bøker i et bibliotek